У 2017-2018 навчальному році основною метою психологічної служби школи було соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях, здійснення психологічної експертизи, соціально-психологічної корекції, соціальної реабілітації учнівської молоді, психологічна просвіта всіх учасників освітнього процесу.

Психологічна робота у школі спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

Систематична робота психологічної служби протягом року намагалась забезпечувати своєчасне вивчення психологічного та фізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і навчальної діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання.

Протягом року психологічною службою школи було вирішено наступні завдання, що спрямовані на здійснення психологізації, поширення психологічних знань серед батьків, учнів, вчителів:

1. Захист прав і свобод дитини, створення умов комфортного освітнього середовища.

2. Захист психічного здоров’я дитини на всіх рівнях навчання.

3. Сприяння формуванню в учнів таких якостей як саморозвиток, самореалізація, самоповага, самооцінка, соціальна адаптованість, життєва компетентність.

4. Сприяння формуванню професійної компетентності вчителів.

5. Сприяння підвищенню психологічної культури, соціальної компетентності школярів та особистої зрілості;

6. Проводилась профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків; профілактика паління, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ-СНІДу, бродяжництва, безпритульності, насилля серед дітей та до дітей, безпека дітей в Інтернеті.

7. Здійснювався психологічний супровід успішної адаптації учнів 1-х, 5-х, 10-х класів та організації навчально-виховного процесу.

8. Здійснювалась психологічна допомога вчителям, батькам, учням у виявленні та ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

9. Здійснювався психологічний супровід навчально-виховного процесу відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України:

· №631 від 23.08.2006р. «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх»;

· №844 від 25.12.2006р. «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми»;

· №865 від 28.12.2006р. «Про проведення соціально-педагогічної та психологічної роботи з дітьми трудових мігрантів»;

· постанова №623 від 11.05.2006р. «Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010рр.»;

· постанова №1767 від 20.12.2006р. «Про затвердження комплексної програми профілактики правопорушень»

Аналітична частина річного плану складена на основі вивчення підсумкових документів навчального закладу, а також на основі результатів спостережень та досліджень, проведених психологічною службою школи.

У 2017 – 2018 навчальному році робота практичного психолога підпорядковувалась вирішенню проблемного питання: «Створення психолого-педагогічних умов для розвитку обдарованих дітей».

Зміст діяльності практичного психолога визначався слідуючими завданнями та напрямами роботи:

· Психологічна підготовка дитини до школи.

· Допомога дитині в адаптації під час переходу з однієї вікової групи до іншої.

· Робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми в навчанні, порушення поведінки, емоційний розлад).

· Допомога підліткам у кризових ситуаціях.

· Превентивне виховання, метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я.

· Надання своєчасної психологічної допомоги дітям, учителям, батькам.

Протягом 2016-2017 н.р. була проведена наступна психодіагностична робота:

· Дослідження особливостей адаптації першокласників до школи.

· Діагностика пізнавальних процесів.

· Діагностика суїцидальних нахилів.

· Дослідження особливостей адаптації до навчання учнів 5 класу.

· Діагностика обдарованості та здібностей учнів.

· Вивчення рівня самооцінки.

· Діагностика причин девіантності.

· Вивчення інтересів та здібностей учнів.

· Вивчення професійних нахилів старшокласників.

· Психологічне обстеження учнів 4 класу з метою визначення їхнього інтелектуального та особистісного розвитку.

· Діагностичний мінімум з майбутніми першокласниками.

· Дослідження емоційно-вольової сфери учнів.

За результатами діагностики шкільної зрілості та мотивації і адаптації першокласників була проведена корекційно-відновлювальна робота.

Проведене психологічне дослідження по виявленню труднощів адаптації першокласників за програмою, яка містить:

· дослідження мікроклімату в класному колективі;

· діагностика характеру психологічного комфорту в класі;

· діагностика характеру й особливостей навчальних інтересів та схильностей учнів;

· відвідування уроків з метою дослідження взаємодії вчителя з учнями.

Враховуючи результати досліджень, були проведені відповідні психолого–педагогічні заходи:

· тренінгові заняття;

· заняття з циклу „Пізнай себе”;

· індивідуальна корекційно–відновлювальна робота.

Здійснювався контроль за адаптацією учнів при переході до старшої школи.

Проведені соціометричні дослідження класних колективів. Разом з класними керівниками проведена відповідна корекційна робота.

Проведені дослідження особливостей розвитку особистості обдарованих дітей. З цими учнями був проведений тренінг по розвитку обдарованості та креативності, зниженню рівня тривожності.

Для учнів 9 і 11 класів проведена діагностика професійної спрямованості і відповідна профорієнтаційна робота: довірчі бесіди зі школярами за результатами тестування, рольові ігри, тренінгові заняття.

Протягом року проводилась просвітницька діяльність: виступи на педагогічних радах, нарадах при директору, психолого-педагогічних консиліумах, участь у класних батьківських зборах, загальношкільних батьківських конференціях.

Проводилась просвітницька робота:

серед вчителів:

· «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»

· «Індивідуально-психологічні особливості дітей дошкільного віку і необхідне врахування їх у процесі виховання»

· Готовність дошкільнят до школи

· Профілактика суїциду

· «Розвиток психологічної проникливості»;

· «Організація роботи з попередження насильства серед дітей»;

· «Особливі діти!»;

· «Особливості роботи з обдарованою дитиною»;

· «Конструктивне вирішення конфліктів»;

· «Психолого-педагогічний супровід випускників» та інші.

серед батьків:

· «Адаптація дитини до нових умов навчання та виховання»

· «Насильство в сім’ї»

· «Лихослів’я. Культура спілкування»

· Готовність дошкільнят до школи

· Роль батьків при підготовці до ЗНО

· Профілактика суїциду

· «Права та обов’язки вашої дитини»;

· «Сім*я – це простір без насильства»;

· «Питання статевого виховання»;

· «Загальна характеристика навчальної роботи і поведінки першокласників»;

· «Як допомогти п*ятикласнику швидше пристосуватися до нових умов»;

· «Виховувати – це значить творити людину»;

· «Готуємося до ДПА та ЗНО разом»

· «Про це повинні знати всі батьки» («Сині кити»);

· «Сім’я та обдарована дитина».

В 2018-2019 навчальному році планую продовжувати роботу по соціальному захисту дітей, по профілактиці та корекції девіантної поведінки дітей. Проводити індивідуально-психологічну роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу, пов’язаного з охороною їх здоров’я шляхом консультацій, спрямованих на розв’язання проблем особистого життя, корекції та проектування життєвого шляху індивідуальності. Проводити просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури вчителів та батьків.

Завдання практичного психолога на 2018 – 2019 навчальний рік:

· виконання плану заходів на період 2018-2019р.;

· дотримання програм розвитку затвердження МОН;

· психологічний супровід учасників навчально- виховного процесу, які опинилися у складних життєвих обставинах;

· психологічний супровід адаптації;

· профорієнтаційна робота;

· організація різних форм консультативної допомоги;

· формування комунікативних якостей;

· розвиток творчих здібностей;

· корекція поведінки, робота з важковиховуваними учнями, учнями з адиктивною поведінкою;

· робота з обдарованими дітьми;

· вивчення індивідуальних особливостей, специфіки умов і процесу їх розвитку;

· встановлення міжособистісних відносин з кожною дитиною;

· взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічними службами;

· вивчення та визначення психологічної готовності дітей до навчання в школі;

· діагностика результатів навчання, вихованння, розвитку кожної особистості учня, облік їх особистих досягнень;

· виявлення психологічної готовності учнів старшого шкільного віку до дорослого життя, допомога у вирішенні особистісних проблем минулого, теперішнього, майбутнього;

· робота з дітьми «групи ризику» (які опинилися в складних життєвих обставинах, схильні до суїцидальної поведінки).

· Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (інклюзивна освіта).

· Психологічний супровід тимчасово переміщених дітей із зони АТО.

· Консультативна психологічна допомога вчителям, вихователям, дітям в системі вчитель-учні, батьки-діти.

Бажаним позитивним результатом вважаю:

· збереження психічного здоров’я та формування сприятливого психологічного клімату в класних і педагогічному колективах;

· формування конструктивних ціннісних орієнтацій у розвитку переважної більшості учнів;

· зменшення в навчальному закладі кількості соціально-дезадаптованих учнів;

· розв’язання проблем і труднощів у подоланні шкільної неуспішності та покращення навчальних показників тощо.
Кiлькiсть переглядiв: 193

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.