парпар

Заняття № 1

Тема. Словосполучення, їх будова і значення. Способи зв'язку слів у словосполученнях

План

1 Поняття про словосполучення.

2 Способи зв'язку слів у словосполученнях.

1 Поняття про словосполучення

Синтаксис – розділ граматики, що вивчає способи поєднання слів у словосполучення і речення.

Словосполучення – синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв’язку.

Не належать до словосполучень:

· Поєднання повнозначного слова зі службовим (на озері,в лісі);

· Поєднання підмета з присудком (прийшла весна);

· Однорідні члени речення (веселий та оптимістичний);

· Складені форми слів (буду пам’ятати);

· Фразеологізми;

· Поєднання слів зі сполучниками сурядності (день і ніч).

2 Способи зв'язку слів у словосполученнях

Способи зв’язку за будовою:

· просте – читати (що?) книги;

· складне – писати (що?) листа (кому?) братові.

За типом підрядного зв’язку :

ü узгодження – залежне слово має рід, число і відмінок головного слова (білий сніг);

ü керування – залежне слово завжди стоїть у певному непрямому відмінку (писати ручкою);

ü прилягання – залежне незмінне слово (прислівник, дієприслівник, інфінітив) приєднується до головного лише за змістом (говорити голосно, читати лежачи).

За головним словом:

§ іменникові (білий сніг);

§ прикметникові (вірний присязі);

§ займенникові (дехто з присутніх);

§ прислівникові (далеко за лісом);

§ дієслівні (ходити до школи).

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Розбийте речення на словосполучення, визначте зв’язки слів у словосполученнях.

Блискуче сонце котилося горою, сяючи та обсипаючи город золотим промінням.

1.2 Запишіть словосполучення у такій послідовності : іменникові, дієслівні, прикметникові, прислівникові, займенникові, числівникові.

Українська інтелігенція, відбувається вперше, нести службу, дар спілкування,народна духовність, зовсім несподівано,зацвіла калина, успішно маневрувати, виконати з перевищенням, якийсь з них, будуть знати, дизельне паливо, видання книг, третина селян, яблука й груші, логічний наслідок, дехто з ораторів, розвивати інтелект.

1.3 Визначте прості та складні словосполучення.

Навчальний заклад економічного профілю, банківська справа, одержувач вантажу, міжнародний турнір, уважний до батьків, Київський ліцей бізнесу, готовий до захисту, автоматична машина.

1.4 Визначте спосіб підрядного зв’язку.

Промислове коло, велич нації, воля народу, щойно видана, успіх справи, радник Президента, проводити акцію, історична пам'ять, почався вчасно, тричі на рік, користуючись довідником, вічна весна.

парпар

Заняття № 2

Тема. Види простих речень і їх відтінки значень

План

1 Поняття про речення.

2 Основні ознаки речення.

3 Будова речень.

4 Види простих речень.

5 Члени речення.

1 Поняття про речення

Речення – граматично та інтонаційно оформлена синтаксична одиниця, що є засобом формування, вираження та повідомлення думки.

2 Основні ознаки речення

Речення від словосполучення відрізняється трьома основними ознаками :

1 Речення є одиницею повідомлення, воно виражає закінчену думку, характеризується смисловою завершеністю.

2 Речення має закінчену інтонацію (інтонацію повідомлення, заперечення, ствердження, питання, наказ, оклик).

3 Речення має граматичну основу.

3 Будова речень

Будова речень визначається за кількістю граматичних основ.

Якщо в реченні одна граматична основа – речення просте, якщо дві і більше – складне.

4 Види простих речень

1 Речення за метою висловлювань:

· Розповідні – речення, в яких про щось розповідається, описується: Шелестить осика тонким листям.

Розповідні речення можуть бути стверджувальними або заперечними: Прийшла осінь. Я не вивчив урок.

· Питальні – речення, в яких міститься питання: Що скажеш кількома словами?

· Спонукальні – речення, в яких виражається спонукання до дії, наказ, заборона, заклик, побажання: Ти поглянь на Україну!

2 Речення за інтонацією:

ü Окличні: Вставай,хто живий!

ü Неокличні: Я пишу листа.

3 Речення за структурою граматичної основи:

o Двоскладні – речення, в якому наявні обидва головні члени речення: Борошняний пил висів у повітрі.

o Односкладні – речення, у якому наявний лише один головний член речення: На селі світиться скрізь.

4 Речення за наявністю другорядних членів речення:

§ Поширені : Осінній холодок розіп’яв шатро над землею.

§ Непоширені : Настала ніч.

5 Речення за наявністю однорідних членів речення, вставних слів та звертань:

Ø Ускладнені : Україно моя!Чисті хвилі ланів.

Ø Неускладнені.

5 Члени речення

Головні члени речення:

Підмет – головний член речення, що означає предмет, про який говориться в реченні. Відповідає на питання: хто?що?

Присудок – головний член речення, що означає дію, стан або ознаку підмета. Відповідає на питання: що робить предмет?що з ним робиться?

Другорядні члени речення:

Додаток – другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, стан і відповідає на питання непрямих відмінків.

Означення - другорядний член речення, що означає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий? скільки?

Обставина - другорядний член речення, який називає обставини дії і відповідає на питання: як? де? коли? куди? чому? навіщо?

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Спишіть, підкресливши головні члени речення.

Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Я в серці маю те, що не вмирає. Майже три роки минуло від того далекого світлого дня. До чистої мети треба йти чистою дорогою. Наче рідний дім для нас була сільська далека школа. Земля лежить незасіяна, пересихає.

1.2 Спишіть, підкресліть головні та другорядні члени речення, визначте типи речень.

На столи почали подавати вечерю. Не зневажай душі своєї цвіту. Малина, м’ята, дим і димарі. Свій біль, свій жаль, свої пісні у серці здавлюю на дні. Весняний вечір. Ох, яка ж краса! І світає, і смеркає. Скрізь було тихо. Хоч стій, хоч падай. Лови летючу мить життя.

1.3 Продовжіть речення так, щоб у них містилось прохання до адресата.

Дозвольте звернутись до Вас із питанням…

Скажіть, будь ласка, де…

Ви не пригадуєте, як…

Як ви вважаєте…

Ви не пригадуєте, як…

Заняття № 3

Тема. Тире між підметом і присудком

План

1 Вживання тире між підметом і присудком.

2 Тире між підметом і присудком не ставиться.

1 Вживання тире між підметом і присудком

Тире ставиться між підметом і присудком на місці пропущеної зв’язки в таких випадках:

· Якщо іменна частина складеного присудка й підмет виражені іменниками або кількісними числівниками в називному відмінку: Тисяча тисяч – мільйон.

· Якщо обидва головні члена речення або один з них виражені неозначеною формою дієслова: Лиш боротись – значить жить.

· Якщо перед іменною частиною складеного присудка стоять вказівні частки це, ось, то (тире передує їм): Життя без книг – це хата без вікна.

· Якщо підмет виражений особовим займенником чи присудок вказівним, і вони за змістом та інтонаційно виділяються: А ви новий учитель? – запитав хтось з них. Я – новий директор.

2 Тире між підметом і присудком не ставиться:

§ Перед заперечним присудком, вираженим іменником із заперечною часткою не: Наука не пиво: в рот не віллєш. Але за наявності паузи тире може ставитись: Кров людська – не водиця.

§ Перед іменною частиною складеного присудка, якому передують порівняльні сполучники: як, мов, немов, немовби, ніби, наче, що: Руки як лід. Але якщо потрібне змістове та інтонаційне виділення, тире ставиться: У нього очі – наче волошки в житі.

§ При наявності між головними членами, вираженими іменниками, вставних чи вставлених конструкцій: Сумління, як сказав поет,річ тендітна і марка.

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Вставте, де потрібно, розділовий знак.

Степ та воля…козацька доля. Як гул століть, як шум віків, як бурі подих…рідна мова. Лиш боротись…значить жить. Промені…як вії сонячних очей. Закони літер…не разок намиста. Традиційна українська хата…воістину колиска нашого народу. Перші спогади про хату…немов рожевий досвіток дитинства. Життя прожити…не поле перейти. Яке це щастя…жити на землі! Праця …то єдина служба людям, народові, ідеалам!

1.2 Спишіть речення, підмети підкресліть. Поясніть, якою частиною мови вони виражені.

Я руку подаю братам і сестрам простим. Десна тихо і плавно котила хвилі до Дніпра. Першою думкою в Остапа було тікати. На краю великого міста у кривобокій хатині сидять троє. Старе старіється, молоде росте. Палає сонце у рясних заметах. Йде людина в надра темні, чудеса творить підземні.

1.3 Запишіть речення, розміщуючи слова в прямому порядку.

1 Від краю до краю, пшениця, буйно, золотиста, колоситься.

2 Недалеко, од, розкинулось, село, Богуслава, Семигори.

3 Над, легенький, сіножатями, туман, стояв, широкими.

4 Нашої, школи, навколо, сад, росте, великий.

5 Наганяє, морською, хмари, вітер, над, рівниною.

Заняття № 4

Тема. Розділові знаки при однорідних членах речення

План

1 Поняття про однорідні члени речення.

2 Розділові знаки про однорідних членах речення.

3 Узагальнюючі слова при однорідних членах речення.

1 Поняття про однорідні члени речення

Однорідними є члени речення, які відносяться до одного й того члена речення, виконують однакові синтаксичні функції і відповідають на одне і те ж питання.

Однорідними можуть бути підмети, присудки, додатки, означення, обставини.

2 Розділові знаки про однорідних членах речення

Кома ставиться:

§ Між однорідними членами речення за відсутності сполучників: Вечір був чарівний, зоряний, пісенний.

§ Перед протиставними сполучниками а, але, проте, зате, однак: Мудрим ніхто не родився, а навчився.

§ Перед єднальними (і, й, та, та й, також, ні-ні, і-і) і розділовими (чи-чи, хоч-хоч, або чи, то-то, не то - не то) сполучниками, якщо вони повторюються, у тому числі й перед першим сполучником, коли він стоїть між однорідними членами: Низькі хмари сміялися то дощем, то навіть мокрим снігом. На Колимі запахло чебрецем, і руто - м’ятою, і кропивою.

Кома не ставиться:

ü Між двома дієсловами подвійного присудка, з яких одне виражає цілеспрямований рух, а друге – його мету: з’їжджу побачу матір, вийду розчищу сніг, сядь пообідай.

ü У стійких словосполученнях: і так і сяк, ні туди ні сюди. А також між однорідними членами речення, що утворюють тісну смислову єдність: і щастя і горе, і вдень і вночі.

Тире ставиться:

· При протиставленні: То не хмара – біла пташка хмарою спустилась.

· При значенні наслідку, швидкої зміни подій, уточнення, що передається наступним однорідним членом: Ніч, озеро, комиші внизу шумлять – шумлять дужо, тривожно.

3 Узагальнюючі слова при однорідних членах речення

Узагальнюючими називають слова, які об’єднують однорідні члени речення в єдиний ряд, узагальнюють їхнє значення.

Якщо узагальнююче слово стоїть перед однорідними членами речення, то ставиться двокрапка: Все бачить співець у широкім роздолі: і небо, і море, красу світову.

Якщо узагальнююче слово стоїть перед однорідними членами речення, а потім речення ще продовжується, то після узагальнюючого слова ставиться двокрапка, а після однорідних членів речення – тире: Згадка про рідну землю завжди: і в щасті, і в горі, і в хвилини сумнівів – супроводить нас до кінця наших днів.

Якщо між узагальнюючим словом і однорідними членами речення є слова типу а саме, наприклад, як-от, то після них ставимо двокрапку, а перед ними кому: Чарівний світ пливе переді мною, як-от: сині води, білі піски, хати на високих берегах.

Перед узагальнюючим словами, що стоять після однорідних членів, ставиться тире: І над водою, і над гаєм – кругом як в усі, все мовчить.

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Вставте, де потрібно, розділовий знак.

Вночі і ожеледь і мряка і сніг і холод. Чи ж я тобі не вродливий чи не в тебе вдався чи не люблю тебе сильно чи з тебе сміявся? Часом присниться синій барвінок сивий полин і сум чебрецевий київські сосни тихий зарінок. Артилеристи зробили одну ходку і другу і третю підвозячи снаряди. Тягнись не тягнись гарячись не гарячись уже все одно.

1.2 Перепишіть, вставте пропущені знаки, підкресліть однорідні члени речення

Я хочу радості і світла іти вперед а не назад. Воно не лише світить але й гріє і навіть працює. Все у них змалку не так як у людей і хід і обличчя і волосся і вчинки. А там і ліс і поле і сині гори за Дніпром. Ми хоч бідні але чесні. Пташина зграя полетіла невідомо куди і вже більше сюди не поверталась ні весною ні влітку ні восени. Дівчина була невелика на зріст але рівна гнучка довгобраза повновида.

1.3 Спишіть, підкресліть узагальнюючі слова, вставте пропущені знаки

На будинках на деревах на парканах всюди червоний відблиск. Дерева кущі берези все одяглася у ніжні рутвяні шати. У лісах нашої Батьківщини ростуть такі хвойні дерева ялина сосна смерека. В теплий край тоді далеко полетять усі пташки журавлі качки лелеки і маленькі ластівки. На майданчику перед трибуною зібрались уже всі вихованці і співробітники школи. Папери були скрізь і на столі і на полицях. Великими партіями прибували землекопи теслярі електрики слюсарі люди різного фаху.

1.4 Складіть речення з наданими словами, правильно вживаючи вивчені правила.

1 Жито, пшениця, овес, зернові культури. 2 Земля, Марс, Венера, Нептун, планета. 3 Пори року, осінь, весна, зима, літо. 3 Член речення, підмет, присудок, додаток. 4 Додавання, множення, віднімання, арифметичні дії.

Заняття № 5

Тема. Складні речення, їх види

План

1 Загальна характеристика складних речень.

2 Види складних речень.

1 Загальна характеристика складних речень

Складне речення – речення, яке має дві або більше граматичних основ.

Одна думка може бути передана як простим, так і складним реченням. Складні речення повніше передають думку.

За будовою складне речення поділяється на частини.

2 Види складних речень

Складне речення

Двокомпонентне Багатокомпонентне


Сполучникове Безсполучникове

Складносурядне Складнопідрядне

Двокомпонентне – складне речення, яке складається з двох частин.

Багатокомпонентне – складне речення, має більше двох частин.

Засоби зв’язку між частинами складного речення:

1 Сполучники сурядності(і, й, та, а, але, зате, проте, чи): День погас, і все спочило.

2 Сполучники підрядності(що, щоб, як, якби, якщо, мов, немов, наче, ніби, бо, тому що): Людині треба, щоб її робота залишалась після неї жити.

3 Інтонація (безсполучниковий): Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе.

Складносурядне речення – складне речення, яке складається з двох рівноправних частин, пов’язаних між собою сполучниками сурядності: Місяць зійшов над морем, і скелі стали ближчими.

Складнопідрядне речення – складне речення, яке складається з двох частин, одна з яких головна, а інша – підрядна, залежна, та пов’язані між собою сполучниками підрядності: На світі вже давно ведеться, що вищий перед нижчим гнеться.

Безсполучникове речення - складне речення, частини якого пов’язані за допомогою інтонації: Дерева у саду хитає вітер, жовтий лист летить до ніг мені.

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1Спишіть, підкресліть граматичні основи, визначте вид складних речень.

На сизих луках скошено траву, і літо буйне в береги ввійшло. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Лиш той творити може, хто любить свій народ. Хмари пливли низько над землею, можна було сподіватись дощу. Тихо в полі, гай темніє, наступає літній вечір. І шумить діброва, і синіє шлях, і дзвенить дніпрова хвиля у дротах. Сміється сонце з небозвода, кудись хмарки на конях мчать. Ліс стоїть мовчки, проте смереки шепочуть щось.

1.2 Складіть і запишіть складносурядні речення, використовуючи надані слова.

1 Весна, ріка. – Прийшла весна, і ріки наповнились водою. 2 Блискавка, грім. 3 Сонце, роса. 4 Вечір, місяць. 5 Семестр, іспити.

1.3 Додайте до головних речень підрядні. Підкресліть головні члени речення, виділіть сполучники.

На стадіоні ми зустріли заслуженого майстра спорта, який…

Серпневе сонце припікало добре, через що…

У похід по рідному краю студенти вирушили на світанку, щоб…

Квітень – весняний місяць, хоч…

Заняття № 6

Тема.Складносурядні речення

План

1 Поняття про складносурядне речення.

2 Смислові зв’язки між частинами складносурядних речень.

1 Поняття про складносурядне речення

Складносурядне речення – складне речення, яке складається з двох рівноправних частин, пов’язаних між собою сполучниками сурядності: Місяць зійшов над морем, і скелі стали ближчими.

2 Смислові зв’язки між частинами складносурядних речень

У складносурядних реченнях з єднальними сполучниками можуть передаватися:

· Одночасність дій: А літо йде полями і гаями, і вітер виє, і цвіте блакить.

· Послідовність дій: Пройшла гроза, і ніч промчала.

· Причинно-наслідкова залежність між діями: Пройшов дощ, і дерева заясніли під сонцем.

У складносурядних реченнях із протиставними сполучниками можуть передаватися:

· Протиставлення: Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій.

· Зіставлення явищ: І потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями проростіть.

· Друга частина може виражати причину того, що говориться в першій.

У складносурядних реченнях із розділовими сполучниками можуть вказуватися:

· Чергування явищ: То вітерець дихне, то коник в житі засюрчить.

· На взаємовиключення явищ: Або не сокіл я, або спалила мені неволя крила.

· Непевність, сумнів, припущення: Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в проваллях.

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Перепишіть, визначте предикативні центри, вказавши смислові зв’язки між частинами.

Чи в крові гарячка грає, чи війна лютує в місті. Не встигли одійти проліски, а вже на сонячних галявинах вітерець обвівав щоки пахощами фіалок. То не грізне море наступає, то ідуть колони робітничі. Акація і береза були ще зелені, але ніжний клен уже ронив своє листя. Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитися в гурті. Лиш труд возвеличує й славить людину, а дружба нам силу дає. І він до сонця руки підіймав, але воно сміялося зрадливо.

1.2 Спишіть, визначте предикативні центри та накресліть схеми.

Край неба у затишку прив’язані човни, а три верби схилилися, мов журяться вони. Схід уже червонів малиново, але навколо ще стояла пітьма. Біля хати сіріли скопані грядки, а од воріт до порога вела стежечка. Ціле літо йшла дрібна кефаль з моря в озеро, а восени верталась знов у море. По садах вітри гасають, а над садами зоріє небо осіннє. Закінчується квітень, а теплом ще не пахне. Вітер трохи стих, але завірюха ще не втихомирилась. Були тут і авіатори, і танкісти, і артилеристи, а найбільше було піхотинців. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було – мені так любо, любо стало.

1.3 З простих речень утворіть складносурядні, використовуючи потрібні за смислом сполучники.

1 Дуже довго нічого не виходило. Тепер я почав писати повільніше, ретельно виписуючи кожну літеру. 2 Молот поволі сприснув з плеча. Артемова рука беззвучно опустила його на цементову підлогу. 3 Никанор озирнувся навколо себе. Мишка не було. 4 Горить листопада багрянець на березі. Обрії в сяйві нової краси.

Заняття № 7

Тема.Пунктограми в складносурядних реченнях

План

1 Пунктограми в складносурядних реченнях

Правило Приклад
Кома ставиться Між частинами речення, пов'яза­ними сполучниками сурядності (і, та, а, але, проте, або, чи—чи, то- то, зате, також, однак та ін.). Крапка з комою ставиться Коли частини речення далекі за змістом або вже мають усередині розділові знаки. Тире ставиться Коли у другій частині речення від­бувається швидка зміна подій, або вказується на причину чи наслідок. Кома перед сполучником не ставиться Коли є спільний другорядний член або вставне слово. Коли обидві частини однотипні (називні, питальні, окличні, безособові). Слова — полова, але вогонь в одежі слова — безсмертпа, чудотворна фея, правдива іскра Прометея (І. Франко). Річка широка та глибока, а вода синя та чиста; і котиться, виблискуючи та шумуючи (М. Вороний). Дмухнув вітер понад ставом - і сліду не стало (Т. Шевченко). Десь спереду гукнув паровоз і здригнулись вагони (А. Головко). Хай квітне наша Україна і йде весна! (Б. Олійник).

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Спишіть, розставляючи розділові знаки.

Ще квітнуть зорі і в діброві зозулі ще не одцвіли. І серцю дано не бідніти і думам не дано всихать. Зима пройде і серця не обманить. Запахла осінь в’ялим тютюном та яблуками та тонким туманом і свіжі айстри над піском рум’яним зоріють за одчиненим вікном. Прийде гроза і одшумить весни пахуча злива і вітер в сад лише на мить заскочить боязливо. Дихнув вітерець і ожив стародавній той город. Багато міг би розказати вітер але у вітру голос пересох. Хай вітер знамена колише й співають в садах солов’ї.

1.2 Перепишіть речення, розставте необхідні розділові знаки, визначте предикативні центри та накресліть схеми.

Шукаємо щастя по країнах століттями, а воно скрізь і завжди з нами. Не розум від книг, а книги від розуму створились. Зелені верби руки заламали, і заніміло сонце на вустах. Хай квітне наша Україна і йде весна! Минулася буря – і сонце засяяло. Десь спереду гукнув паровоз і здригнулись вагони. Відчинив я вікно, і в кімнату зоря увійшла золотою ходою. Чи то настане нічка темна, чи то веселий день шумить. Поля до сонця пнуть зелені пальці – а я ж на них по-своєму дивлюсь.

1.3 З простих речень утворіть складносурядні. Поставте розділові знаки, поясніть їх вживання.

1 Із-за левад виплив місяць. Стало видніш од нього – місячно.

2 Восени він приїде додому змужнілий, засмаглий. То весною буде змучений, непізнаний.

3 Місяць вийшов з-за хмари. Стало видно наче вдень.

4 Гуде пташиним співом ліс. Найгучніше в цьому гулі виводить іволга.

Заняття № 8

Тема.Складнопідрядні речення

План

1 Поняття та будова складнопідрядних речень

2 Типи складнопідрядних речень.

1 Поняття та будова складнопідрядних речень

Складнопідрядне речення – складне речення, яке складається з двох частин, одна з яких головна, а інша – підрядна, залежна, та пов’язані між собою сполучниками підрядності: На світі вже давно ведеться, що вищий перед нижчим гнеться.

У складнопідрядному реченні одна частина обов’язкова головна, друга – залежна. Від головної частини до залежної ставиться питання.

Підрядна частина може стояти перед головною, після неї і всередині головної: Люблю людей землі моєї, бо й я землі моєї син! У кого мозолів на руках не було, той не підніме з долівки шматочок хліба. Землю, що крила дала мені, довічно буду любить.

Сполучник підрядності приєднує підрядну частину до головної, але членом речення не виступає.

2 Типи складнопідрядних речень

Назва підрядної частини Питання Сполучники Приклади
І Складнопідрядні речення з підрядними означальними який? котрий, який, чий, що, хто, де, коли, ніби, наче Цікавтеся людьми, що вас оточують.
II Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними всі відмінкові питання що, щоб, як, наче, мов, ніби, чи І кожен знає з нас, для чого він живе.
III Складнопідрядні речення з підрядними обставинними:
місця де? куди? звідки? де, куди, звідки, там, туди І де ми не пройшли, нас радо зустрічали.
часу коли? як довго? з яких пір? до яких пір? з якого часу? до якого часу? коли, поки, доки, як, як тільки. Доки сонце зійде, роса очі виїсть.
мети для чого? 3 якою метою? навіщо? щоб, аби, для того щоб Щоб урожаї добрі мати, треба землю глибше орати.
умови за якої умови? якщо, якби, коли то б (би) Якби мені черевики, то пішла б я на музики.
допустовими не зважаючи на? Хоч (хоча), хай (нехай), дарма що Чекатиме його, хоч би й довго довелося чекати.
причини чому? через що? з якої причини? бо, тому що, через те що Я стверджуюсь. Я утверждаюсь, бо я живу.
наслідку в наслідок чого? так що, тому що Пішов дощ, так що політ літака відмінили.
способу дії як? яким способом? як, що, так як, так що Любиш ти мене не так віддано, як я думав.
міри і ступеня якою мірою? наскільки? скільки? наскільки, скільки, що, настільки, стільки Грибів назбирали стільки, що важко було нести.
порівняльними як саме? неначе, ніби, мов, немов, начебто, мовби Осінь одягалася поволі, як весною квітка в полі.

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Спишіть, визначте предикативні центри та типи складнопідрядних речень.

Город до того переповнився рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Коні водились у нас різні, бо батько часто міняв їх на ярмарку. Любив гупання яблук в саду увечорі, коли падають вони несподівано нишком додолу в траву. Першою думкою в Остапа було довідатись, де вони. Мій час пливе так тихо-тихо, як по ставку пливе листок сухий. Діти зібрались на своєму майданчику, як тільки пригріло сонечко. Як не буде птахів, то і людське серце стане черствим. Хоч багато часу вимагають додаткові заняття, проте користь від них відчутна.

1.2 Допишіть речення, використовуючи необхідні підрядні частини.

Старшокласники вже думали про закінчення школи, …

Робітники заводу достроково закінчили план роботи, …

Був час весняної повені, …

На класну дошку впав сонячний промінь, …

Поета хвилювала тема поєднання красивого й корисного, …

1.3 Замініть складнопідрядні речення на прості з дієприслівниковими зворотами.

Коли ми вийшли з лісу, на горизонті червоно сідало сонце. Постарайся, якщо прийдеш раніше з навчання, допомогти бабусі в саду. Агрономи мали чим похвалитися на виставці, тому що отримали морозостійкий сорт пшениці. Глядачі так захоплено обговорювали фільм про космос, ніби бачили себе космонавтами.

Заняття № 9

Тема.Пунктограми у складнопідрядних реченнях

План

1 Розділові знаки у складнопідрядних реченнях.

Правило Приклад
Кома ставиться Коли підрядне речення відділяє­ться від головного. Якщо підрядні речення приєд­нуються до головних складеними сполучниками для того щоб, через те що, після того як та іп., кома ставиться або перед складеним спо­лучником або всередині його, але тільки один раз. Перед усіма складеними спо­лучниками типу перш ніж, лише, коли, навіть коли, з тих пір як, пе­ред тим як, у міру того як та ін.. Якщо неповні порівняльні ре­чення та порівняльні звороти при­єднуються за допомогою сполуч­ників як, мов, немов, ніби, ніж, мовби, немовби то, наче, начебто, нібито, неначеб то, буцім, буцімто та ін.. До і після сполучників як ні­коли, як завжди, як правило, як ви­няток та іи. Коли від головного речення за­лежать два і більше неоднорідних підрядних . Коли в складному реченні є послідовна підрядність Між однорідними підрядними реченнями Кома не ставиться Коли підрядна частина речення складається з одного сполучного слова У порівняльних зворотах, якщо перед ними стоять слова майже, зовсім; коли зворот є обставиною способу дії (помчав як пихор); коли входить до складу присудка (руки як лід); або тісно до нього прилягає (звучить як іронія); у порівняннях — фразеологізмах (ллє як з відра) Між двома однорідними підряд­ними реченнями, які пов'язані єд­нальними сполучниками сурядності Коли перед сполучником або сполучним словом підрядності стоїть заперечна частка не Якщо підрядне речення стоїть перед головним. Крапка з комою ставиться Якщо однорідні підрядні речення поширені і мають у своєму складі інші розділові знаки. Тире ставиться Між частинами складнопідрядного речення для інтонаційного виді­лення. Двокрапка ставиться Перед сполучником або сполучним словом, якщо друга частина речення коментує чи доповнює першу. Кома і тире ставиться Перед головною частиною, якщо вона стоїть після підрядної і міс­тить висновок. Хвала тому, хто людям у при­полі несе слова подібні хлібу й солі, і співи, гідні слави сіяча! (М. Рильський). У природі ніч існує для того, щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала людина (М. Стельмах). Підійшовши до неї, Дмитро в той час як батько заборонив йому це робити, все ж таки привітався (М. Стельмах). Кажуть, немовби вогонь найперше обернувся в повітря (М Зеров). Україна наша розквітне, піде шляхом відродження, як ніколи, шляхом оновлення (Б. Олійник). Коли прийшли діти, то вчи­телі зрозуміли, що треба ро­бити по-іншому (0. Довженко). І скрізь, де генія сіяє слава, де світ новий піднявся із руїн, Франкові нашому — земний уклін (М. Рильський). Якби ти знав, як солодко-нестерпно і як спочатку я тебе люблю! (Л. Костенко). Уже другий день лив дощ як з відра. Дружба — безмежна як море (М Рильський). Абітурієнт вступає до вузу, щоб стати добрим фахівцем і щоб стати доброю людиною(З газ.). Андрійко хотів усвідомити це як я сюди прийшов, а для чого це було зроблено (М. Стельмах). Дарма що стояло тихе, со­нячне безвітря, листя тріпо­тіло па деревах уздовж шляху (Ю. Смолич). Немає для вчителя більшого щастя, ніж бачити своїх учнів вихованими, старанними й кмітливими; ніж чути про них тільки добре слово (3 газ.). А що правду креше у вічі — то цс така вже натура (О. Гончар) Не так серце любить, щоб з чим поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає: воно жити хоче, не хоче журиться: «Журись», — каже думка, жалю завдає (Т. Шевченко). А хто від правди ступить на півметра, — душа у нього сіра й напівмертва (Л. Костенко).

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Прочитайте і спишіть речення, поставте в них розділові знаки і поясніть їх уживання.

Робімо брате робімо брате як нам казала мати не даймо сестрі красній молодій в чужині загибати. Коли ж роса вечірняя спадає на траву мені б упасти каменем на стежку лісову... Хай слово мовлене інакше та суть в нім наша зостається. Стояла така тиша що чути було шепіт сніжинок з пожовклим листям. Я лише квіти вмію брати в полі коли серпи моїх сестер дзвенять. Може квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна.

Давно те минуло як мала дитина сирота в ряднині я колись блукав без свити без хліба по тій Україні... Як я малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками.

Прийшов, щоб не розлучатись. Я вірю в те, що вернеться тепло. Де кров текла козацькая, трава зеленіє. Україна моя починається там, де туга моя кінчається. Андрій повернув човен у бік, де ріка закочувалась у ліс.

1.2 Додайте до поданих головних речень підрядні означальні.

Далеко від лісу (якого?)… грала на сонці срібними хвилями ріка.

Троє хлопців (яких?)… чекали відповіді.

У маленьке віконечко пробивається світло (яке?)…

За селом починалося поле (яке?)…

Море (яке?)… надвечір почало стихати.

1.3 Визначте тип підрядних частин, приєднаних за допомогою сполучника коли.

Коли ранком на Новий рік дерева вкриті інеєм, прийденний рік хліборобним буде. У ту мить, коли полинув тривожний сигнал, ми звернули на обочину. Для мене вистачає, коли друзі видаються мені щирими.

1.4 Складіть речення за поданими схемами.

[ ], (тому що). (Де), [ ]. [ , (який), ]. (Коли), [ ], [ ], (що).

Заняття № 10

Тема.Безсполучникові складні речення

План

1 Поняття про безсполучникові складні речення.

2 Види безсполучникових складних речень.

1 Поняття про безсполучникові складні речення

Безсполучниковим називається речення, частини якого пов'язуються без сполучників і сполучних слів.

Засобом зв'язку між частинами безсполучникового складного речення виступає інтонація. Кажуть: хліб - усьому голова.

2 Види безсполучникових складних речень

БСР поділяються, на два види:

ü БСР з однорідними частинами

Складне речення з однорідними частинами характеризується граматичною незалежністю одного простого речення в ньому від іншого.

Вони мають перелічувальну інтонацію. У них виражаються відношення одночасності дій, послідовності., зіставлення і протиставлення, причиново-наслідкові, розділові тощо.

Найбільш поширеним видом БСР з однорідними частинами є речення, частини якого виражають одночасні дії, змальовують картину, суміжні явища. Перелічувальна інтонація відрізняє їх від простих речень між якими втримується більша пауза: Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає чорнобровий, стоя під вербою...

БСР, в якому виражається відношення послідовності дій, також проголошується з перелічувальною інтонацією. Сонце заходить, гори чорніють.

БСР з протиставним відношенням звичайно складається з обох частин: Рада б зірка зійти - чорна хмара застає.

БСР з причиново- наслідковими відношеннями вимовляється з паузою, після якої друга частина вимовляється пришвидчено - як наслідок. При цьому причина виражається в першій частині: Гримнув постріл - прокотилося луна.

ü БСР з неоднорідними (різнотипними) частинами

БСР з неоднорідними частинами поєднує незалежне і підпорядковане йому речення, що приєднується не сполучниковим звязком.

У БСР з неоднорідними частинами виражається пояснювальні, часові, умовні, причинові, допустові та інші відношення.

У БСР з пояснювальними відношеннями в другій частині виражається причина, мотив, пояснення: Як зараз бач: гей горить мій степ...

У БСР з умовними відношеннями на слова, на які припадає смислова вага обумовлення ставиться наголос: Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

БСР з часовими відношеннями складається з частин, перша з яких вказує на час дії, про яку говориться в другий: Зайде сонце - Катерина по садочку ходить.

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Запишіть прислів'я. Визначте смислові зв'язки між частинами, поясніть вжиті розділові знаки.

Добро стратиш - наживеш, честь утратиш - пропадеш. Чудеса - не колеса: самі котяться. Сонце гріє, сонце сяє - вся природа воскресає. Багато грому - мало дощу. Кочерга до печі хозяйка: вона своє діло знає, жар загрібає. Назвався грибом - лізь у кошик. Вода пливе — роки йдуть. Свої ніжки краще повозки: захотів і поїхав,

1.2 Перебудуйте, де це можливо, БСП в сполучникові.

Тож у вікнах суцвіттям висне, певне, вдачі твоєї знак. Виливатись весь вік у пісні і не вилити себе ніяк. Море ж все спить собі: тихо - сумірні зітхають широкі груди. А сонце сідає за гребень, глибшає тіней хода... Буває мить якогось потрясіння: побачиш світ, як вперше у житті. Поети йдуть за горизонт - поезія зостається віч- на-віч з вічністю. Білі квіти впали - заповіть майбутніх січнів; в перший раз тоді поцілувала землю вічність. Відмерехтіли берези на узліссях, яскраве листя їх прибили до землі безконечні холодні доші.

1.3 Поясніть вживання розділових знаків.

Будем іти ми з тобою тоді в ніжному вітрі до рання, вип'ю я очі твої молоді, повні туману кохання... Котились води, дихала земля. Ніс у доктора посинів; очі горіли, сльозились; по спині і ногах прокачувались холодні, люті дрижаки. На вершину слави ведуть парадним ходом — падає людина з нього чорним. Був той день: я вийшла і пішла. Буває часто: якась мелодія нагадує давно забуте тепле, хороше. Щасливий був навіть палац культури: весь узятий в огні, наче ілюмінований, він витанцьовував на своєму взгір'ї.

1.4 Складіть п'ять безсполучникових складних речень.

Заняття № 11

Тема.Пунктограми у безсполучникових реченнях

План

1 Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.

Правило Приклад
Кома ставиться Коли обидві частини речення пе­редають одночасніть, часову послі­довність, сумісність дії Крапка з комою ставиться Коли частини речення поширені, мають свої розділові знаки ї тісно не пов'язані між собою за змістом. Двокрапка ставиться Коли друга частина речення по­яснює, доповнює, розкриває зміст першої. Коли друга частина речення на­зиває причину того, про що гово­риться у першій частині. Коли у першій частині речення є дієслова чути, знати, розуміти, бачити, дивитися, дивуватися, ви­рішувати, які вказують, що у на­ступній частині речення визначить­ся якийсь факт. Тире ставиться Коли друга частина речення вка­зує на швидку зміну подій чи рап­товий наслідок. Коли у першій частині речення зазначається час або умова того, про що говориться у другій його частині. Коли зміст першої частини порівнюється чи протиставляється змісту другої частини. Коли друга частина речення містить у собі причину або наслі­док того, про що говориться у пер­шій частині. 3 лісу шепче гілка, з жита — перепілка, з-за широкого ли­ману журиться сопілка. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину; над водою гає з вербою червону калину. Так і в поезії, так і в житті людському: крізь порох, труд і піт, крізь сумніви і втому ми здобуваємо свою височину. Погасли вечірні вогні: усі спочивають у сні. Старий присувається до вікна, зазира всередину й бачить: у хаті, за столом, сидять гості — учитель та селяни. Оглянувся — в порту вже ки­пить бій. Посієш вчасно — вродить пше­ниця рясно . Ще сонячні промені сплять — досвітні вогні вже горять . Повіяв вітер по долині — пішла дібровою луна.

Завдання для перевірки:

1 Виконання практичної роботи:

1.1 Прочитайте і спишіть речения. Поставте відповідні розділові знаки у безсполучникових складних реченнях і поясніть їх уживання.

Ми не лукавили з тобою ми просто йшли у нас нема зерна неправди за собою. Вечірні барви тихо облягли село над Великим шляхом тріпнулась зоря і десь далеко-далеко запечалилась пісня. Раби сьогодні не раби шумлять знамена боротьби. Було колись в одній країні сумний поет в сумній хатині рядами думи шикував. Журавлі бринять дзвінко­голосі їх кличе даль прозоро-вітрова. Гово­рить немов шовком шиє. Утихла буря більш валів не стало. Розірвись надвоє скажуть чому не начетверо?

1.2 Переробіть складні сполучникові речення у безсполучникові. Поставте необхідні розділові знаки.

Коли сонце зійшло, долина ріки вже очистилась від туману. Вітерець дмихнув, і забриніли стебельця сіна. Несказанній жах обняв Соломію, коли вона побачила наступаюче вогняне море. Меланка навіть закликала до танцю, бо хлопці не забули прихопити баян. Як у травні дощ на дворі, то навесні хліб у коморі. Коли працювати любиш, чоловіком будеш. Якщо раніше встанеш, то більше зробиш. Як тільки настане весна, то почнуться польові роботи.

1.3 Із двох простих речень утворіть складне безсполучникове. Розставте розділові знаки.

Сніг заліплював вікна в класі. Надворі мела хуртовина.

З дерев спадало листя. Ночі ставали довші й холодніші.

В цей день не вдалося зробити по снігу і півтораста кроків. Присмерк зупинив його.

Завжди сонячно й затишно на цьому клаптику землі. Із сходу захищає його Ведмідь-гора, а з півночі заслон проти холоду – пасма кримських гір.

1.4 Складіть речення за поданими схемами.

[ ], [ ], [ ]. [ ] - [ ]. [ ] : [ ].

Кiлькiсть переглядiв: 162

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.